+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

Nợ, Phá sản và Tái Cơ cấu

NỢ, PHÁ SẢN VÀ TÁI CƠ CẤU

Dịch vụ Nợ, Phá Sản và Tái Cơ cấu yêu cầu chúng tôi cung cấp cho khách hàng các chiến lược và kế hoạch hoạt động toàn diện cho các vấn đề liên quan đến nợ, phá sản và tái cơ cấu. Những vấn đề này liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn pháp lý bao gồm nhưng không giới hạn bởi các qui định pháp lý về thương mại, dân sự, tài sản, kế toán, tài chính, thuế, lao động, bất động sản, chuyển nhượng việc kinh doanh, giải quyết tranh chấp và tố tụng.

Chúng tôi phối hợp với các bên cung ứng dịch vụ chuyên môn về tài chính và doanh nghiệp trong quá trình xử lý nợ, phá sản và tái cơ cấu. Trong đó, các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:  

  • Rà soát nợ và tư vấn chiến lược xử lý
  • Tư vấn pháp lý thu hồi nợ
  • Tư vấn tái cơ cấu
  • Tư vấn pháp lý quản lý phá sản
  • Các công việc tư vấn chủ nợ và bên nợ
  • Đàm phán và các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng
  • Bán tài sản
  • Thẩm tra tài sản và công ty
  • Rà soát hợp đồng
  • Giám sát thực thi
 
0.07885 sec| 1423 kb